happy dasara wishes in kannada

More than 100+ Dasara wishes in ಕನ್ನಡ

Welcome to happy dasara wishes in kannada. |ayudha pooja and dasara wishes in kannada| dasara banni wishes in kannada

Dasara wishes in kannada

happy dasara wishes in kannada

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಖ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ತಂದುಕೊಳ್ಳಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ಈ ಹಬ್ಬದ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಬೆಳೆಯಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಉಂಟಾಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಬರಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಹೃದಯತೆ ಬೆಳೆಯಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಉಂಟಾಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ!"
"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಉಂಟಾಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆಳೆಯಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸ್ಥೈರ್ಯ ಬೆಳೆಯಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಯಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥತೆ ಬೆಳೆಯಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರ ಅನುಭವಗಳು ಬೆಳೆಯಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ಈ ಹಬ್ಬದ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬರಲಿ!"
"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಯಲಿ!"

Dasara wishes in kannada text

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಆನಂದ ಬೆಳೆಯಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಜ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಬೆಳೆಯಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಬೆಳೆಯಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಬೆಳೆಯಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಯೋಚನೆಗಳು ಬೆಳೆಯಲಿ!"
"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಜ ಸಮರ್ಥತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಯಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥತೆ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆ ಬೆಳೆಯಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೆಳೆಯಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಮರ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳೆಯಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂಶಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಯಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ನೆಲಸಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸುಖ ಉಂಟಾಗಲಿ!"
"ಬದ್ದವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರ ಬದಲು, ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ನೆರವು ನೀಡುವ ಹರಿಯುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಯಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಹೆಚ್ಚು ಸಹೃದಯವಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳೆಯಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ವರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಆತ್ಮಮುಖ ಬೆಳೆಯಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಅರಿಯುವ ಮನಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಸುಖವನ್ನು ಕೇಳುವ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿ!"
"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ!"

Dasara festival wishes in kannada

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿಗಳು ಅನುಸರಿಸುವ ನೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸತ್ಯವಾಗಿರಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸಾಧನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಫಲಕಾರಿಯಾಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಧರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಆದರವಿರಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖವಾಗಲಿ!"


"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರಸತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಬೆಳೆಯಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪವಿತ್ರ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಕುರಿತಾದ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜಯಶೀಲವಾಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಬೆಳೆಯಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದದಿಂದ ಕಳೆಯಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಫಲತೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ದೊರಕಲಿ!"
"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲಗೊಳ್ಳಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಬಾಳಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥವಾಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ತರಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಸಾಧನೆಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಫಲಕೊಡುವಂತಿರಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ ಬೆಳೆಯಲಿ!"
"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ತುಂಬಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಬೆಳೆಯಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚು ಸೊತ್ತುಬರುವಂತಾಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ನಿತ್ಯವೂ ಇರುವಂತಾಗಲಿ!"

ayudha pooja and dasara wishes in kannada

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಫಲಕೊಡುವಂತಾಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಲಿ!"
"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದರ್ಶಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ನೋವುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದದ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಸಮರ್ಥವಾಗಲಿ, ಅನಂತರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ನೆನಪುಗಳು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮನವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಲಿ!"
"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನೆರವಿಗೆ ಬರಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಆದರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರುವಂತಾಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಸಮಾಧಾನವು ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಸಾಗರ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಧಾರವಾಗಲಿ!"
"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಆನಂದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹರಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ತರಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಹೆಚ್ಚು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣನೀಡಿದ ಸಮಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಲಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಯುತವಾಗಲಿ!"
"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ನಿಜವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳು ಫಲಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ತೆರೆದಿರಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಹಾಗೂ ಅಲೌಕಿಕ ಕೊರತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತರಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಂತರ ಹಲವು ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಉಳಿದಿರಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗೀತದ ಸ್ವರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮನಮೋಹಕವಾಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿ!"
"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದಿಸಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ದಿನಗಳು ಸಿಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಿರಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಹೆಚ್ಚು ಬಲದ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬರಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಅವು ಸಾಕಾರವಾಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಆನಂದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗುಣಮಾಡಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಹೆಚ್ಚು ಹಣದ ಬರವಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಕಾರಿಯಾಗಲಿ!"

dasara banni wishes in kannada

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಖವು ನೆರವೇರಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲಿಗಳು ಸಮರ್ಥಗೊಳಿಸಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ ನೆರವೇರಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆನಂದದ ಅನುಭವ ಬೆಳೆಯಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾಗತಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿ!"

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮಗಾಗಲಿ!"

ದಸರಾ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಜ ಸಾಧಾರಣತೆ ಮತ್ತು ಸಹಜ ಸಂಯಮ ಬೆಳೆಯಲಿ! (Dasara habbada sandarbhadalli nimma baalinali hecchu sahaja saadhaaranate mattu sahaja sanyama beLeyali!)

ದಸರಾ ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿ! (Dasara habbavu nimma baalige hecchu aarogya mattu shaktiyanನ್ನು tandukodali!)

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿ! (Dasara habbavu nimma baalinali hecchu sankalpa mattu samarthateyanನ್ನು tandukodali!)

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉನ್ನತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟಾಗಲಿ! (Dasara habbada sandarbhadalli nimma baalinali hecchu unnatha aatmavishwaasa mattu saamarthya unTagali!)

ದಸರಾ ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದ ಅನುಭವ ತಂದುಕೊಡಲಿ! (Dasara habbavu nimma baalige hecchu sahaaya mattu sahakaarada anubhava tandukodali!)

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಹಾಗೂ ಆನಂದವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿ! (Dasara habbavu nimma baalinali hecchu anukoola haagu aanandavan್ನು tandukodali!)

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟಾಗಲಿ! (Dasara habbada sandarbhadalli nimma baalinali hecchu samartha mattu saadhaneya saamarthy unTagali!)

ದಸರಾ ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿ! (Dasara habbavu nimma baalige hecchu sahaaya mattu belleyannu tandukodali!)

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗಲಿ! (Dasara habbada utsavadalli nimma baalinali hecchu naitika mattu dhaarmika abhivriddhi unTagali!)

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬೆಳೆಯಲಿ! (Dasara habbada sandarbhadalli nimma baalinali hecchu swatantrya mattu swaabhimaana beLeyali!)

ದಸರಾ ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅನುವಾದವನ್ನು ಕೊಡಲಿ! (Dasara habbavu nimma baalige hosa aarambhavannu tandukodali, hecchu saadhanegalu sadhisalu anuvaadavannu kodali!)

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಸಾಗಲಿ! (Dasara habbada sandarbhadalli nimma baalinali hecchu pragati mattu siddhathegaLu saagali!)

ದಸರಾ ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿ! (Dasara habbavu nimma baalige hecchu prema mattu aatmeeyateyanನ್ನು tandukodali!)

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ! (Dasara habbada utsavadalli nimma baalinali hecchu abhimaana mattu hemme unTagali!)

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಯಲಿ! (Dasara habbada sandarbhadalli nimma baalinali hecchu samaaja seve mattu sahaya manobhaava beLeyali!)

ದಸರಾ ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿ! (Dasara habbavu nimma baalige hecchu aananda mattu santoshaವನ್ನು tandukodali!)

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆನಂದವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿ! (Dasara habbavu nimma baalinali hecchu saundarya mattu aanandavan್ನು tandukodali!)

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಾಗಲಿ! (Dasara habbada sandarbhadalli nimma baalinali hecchu naitika mattu dhaarmika beLaNigeಗಳು saagali!)

ದಸರಾ ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿ! (Dasara habbavu nimma baalige hecchu aatmeya sambandhagaLannu tandukodali!)

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿ! (Dasara habbavu nimma baalinali hecchu udyama mattu sthairyaವನ್ನು tandukodali!)

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲ ಬೆಳೆಯಲಿ! (Dasara habbada sandarbhadalli nimma baalinali hecchu saubhaagya mattu anukoola beLeyali!)

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಜ ಹರ್ಷ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ತಂದುಕೊಡಲಿ! (Dasara habbavu nimma baalinali hecchu sahaja harsha mattu samaadhana tandukodali!)

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭಯತೆ ಬೆಳೆಯಲಿ! (Dasara habbada sandarbhadalli nimma baalinali hecchu dhairya mattu nirbhayate beLeyali!)

ದಸರಾ ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿ! (Dasara habbavu nimma baalinali hecchu nemmadi mattu samaadhanaವನ್ನು tandukodali!)

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಬೆಳೆಯಲಿ! (Dasara habbada utsavadalli nimma baalinali hecchu yashassu mattu krutagnate beLeyali!)

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕನಸುಗಳು ನೆರವೇರಲಿ! (Dasara habbada sandarbhadalli nimma baalinali hecchu kanasugalu neraverala!)

ದಸರಾ ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿ! (Dasara habbavu nimma baalinali nirantara prema mattu sampurna samriddhiyanನ್ನು tandukodali!)

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ! (Dasara habbada sandarbhadalli nimma baalinali hecchu samarpane mattu sahaanubhuti unTAgali!)

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸಹಾಯತೆಯ ಬೆಳೆಯಲಿ! (Dasara habbavu nimma baalinali hecchu sneha mattu sahayateya beLeyali!)

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಟಾಗಲಿ! (Dasara habbada sandarbhadalli nimma baalinali hecchu shakthi mattu utsaaha unTAgali!)

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.