Hanuman chalisa in kannada

"Hanuman Chalisa, a devotional hymn praising Lord Hanuman's virtues and power and strength to devotees."

Hanuman chalisa (ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ) ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹಾಡಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳ ಪರಿಹಾರ ಹೊಂದಬಹುದು.

Hanuman chalisa in kannada

ದೋಹಾ

ಶ್ರೀಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜರಜ ನಿಜಮನು ಮುಕುರು ಸುಧಾರಿ।
ಬರನೌ ರಘುವರ ವಿಭು ಜಸದ ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲ ಚಾರಿ॥ 1॥

ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನೂ ಜಾನಿಕೆ ಸುಮಿರೌ ಪವನಕುಮಾರ।
ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ ಹರಹು ಕಲೆಶ ವಿಕಾರ॥ 2॥

ಚೌಪಾಈ

ಜಯ ಹನುಮಾನ್ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ।
ಜಯ ಕಪಿ ಶೃತಿ ಲೋಕ ಉಜಾಗರ॥

ರಾಮದೂತ ಆತುಲಿತ ಬಲ ಧಾಮ।
ಅಂಜನಿಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮ॥

ಮಹಾಬೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗಿ।
ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುತಮತಿ ಕೆ ಸಂಗಿ॥

ಕಂಚನ ವರ್ಣ ವಿರಾಜ ಸುಬೇಷಾ।
ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶಾ॥

ಹಾಥ ವಜ್ರ ಅರು ಧ್ವಜಾ ವಿರಾಜೇ।
ಕಾಂಧೇ ಮೂಂಜ ಜನೇಉ ಸಾಜೇ॥

ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಶರಿನಂದನ।
ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾ ಜಗ ವಂದನ॥

ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಗುಣಿಯತಿಚಾತುರ।
ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿಬೇ ಕೋ ಆತುರ॥

ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿಬೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ।
ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ಧರಿಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ।
ವಿಕಟ ರೂಪ ಧರಿಲಂಕ ಜಲಾವಾ॥

ಭೀಮ ರೂಪ ಧರಿಯಸುರ ಸಂಹಾರೇ।
ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ॥

ಲಾಯ ಸಂಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ।
ಶ್ರೀ ರಘುಬೀರ ಹರಿಷಿ ಉರ ಲಾಯೇ॥

ರಘುಪತಿಕೀನೀ ಬಹುತ್ ಬಡಾಯಿ।
ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತಹಿ ಸಮ ಭಾಯಿ॥

ಸಹಸ ಬದನ ತುಮರೋ ಯಶ ಗಾವೇ।
ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೇ॥

ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಸಾ।
ನಾರದ ಶಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಸಾ॥

ಯಮ ಕುಬೇರ್ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾಂತೇ।
ಕವಿ ಕೋಬಿದ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾಂತೇ॥

ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀನಹಾ।
ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜಪದ ದಿನಹಾ॥

ತುಮರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ।
ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ॥

ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಜೊಜನ ಪರ ಭಾನೂ।
ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನೂ॥

ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಳಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ।
ಜಲಧಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚ್ರಜ ನಾಹೀ॥

ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೆತೇ।
ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮರೇ ತೇತೇ॥

ರಾಮ ದುಆರೆ ತುಮ ರಖವಾರೇ।
ಹೊತ ನ ಆಜ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ॥

ಸಬ್ ಸುಖ ಲಹೇ ತುಮಾರೀ ಶರಣಾ।
ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹುಕೋ ಡರನಾ॥

ಆಪನ ತೇಜ ಸಮ್ಹಾರೋ ಆಪೇ।
ತೀನೋ ಲೋಕ ಹಾಂಕ್ ತೇ ಕಾಂಪೇ॥

ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೇ।
ಮಹಾವೀರ ಜಬ ನಾಮ ਸੁನಾವೇ॥

ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರ।
ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ವೀರ॥

ಸಂಕಟ ತೇ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೇ।
ಮನ ಕ್ರಮ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೊ ಲಾವೇ॥

ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ।
ತಿನಕ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ॥

ಔರ ಮನೋರಥ ಜೋ ಕಯಿ ಲಾವೇ।
ಸೋಯ್ ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೇ॥

ಚಾರೋ ಯುಗ ಪರತಾಪ ತುಮಾರಾ।
ಹೈ ಪರಸಿದ್ಧ ಜಗತ್ ಉಜಿಯಾರಾ॥

ಸಾದು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ।
ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ॥

ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ।
ಅಸ ಬರ ದೀನ ಜಾನಕಿ ಮಾತಾ॥

ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮರೇ ಪಾಸಾ।
ಸದಾ ರಹೋ ರಘುಪತಿಕೇ ದಾಸಾ॥

ತುಮರೇ ಭಜನ್ ರಾಮಕೋ ಪಾವೇ।
ಜನಮ ಜನಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೇ॥

ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುಪತಿಪುರ ಜಾಯೀ।
ಜಹಾಂ ಜನ್ಮ ಹರಿಭಕ್ತ ಕಹಾಯೀ॥

ಔರ್ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಯೈ।
ಹನುಮತ ಸೇಯಿ ಸರ್ವ ಸುಖ ಕರಯೈ॥

ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ್ ಪೀರಾ।
ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲಬೀರಾ॥

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯೀ।
ಕೃಪಾ ಕರೋ ಗುರುದೇವ ಕೀ ನಾಯೀ॥

ಜೋ ಶತ ವಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೊಯೀ।
ಛುಟಹಿ ಬಂಧಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೊಯೀ॥

ಜೋ ಯಹ ಪಠೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ।
ಹೊಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಖೀ ಗೌರೀಸಾ॥

ತುಲಸಿದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ।
ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಂಹ ಡೇರಾ॥

॥ ದೋಹಾ ॥

ಪವನತನೇ ಸಂಕಟ ಹರನ ಮಂಗಳ ಮೂರತಿ ರೂಪ।
ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರ ಭೂಪ॥


Hanuman chalisa lyrics in kannada

Shriguru charana sarojaraja nijamana mukuru sudhaari।
Baranau Raghuvara bimala jasu jo daayaku phala chaari॥ 1॥

Buddhiheen tanu jaanike sumirau Pavanakumaar।
Bala buddhi vidyaa dehu mohi harahu kalesha vikaar॥ 2॥

Jaya Hanumaan jnaana guna saagara।
Jaya Kapiish tihu loka ujaagara॥

Raamadoota atulita bala dhaamaa।
Anjaniputra Pavanasuta naamaa॥

Mahaabeer bikrama bajarangii।
Kumati nivaara sumati ke sangii॥

Kanchana varna biraaja subesaa।
Kaanana kundala kunchita kesaa॥

Haatha vajra aru dhvajaa biraaje।
Kandhe moonja janeu saaje॥

Shankara suvan Kesariinandan।
Teja prataap mahaajagabandhan॥

Vidyaavaan guni ati chaatur।
Raama kaaja karibe ko aatur॥

Prabhu charitra sunibe ko rasiyaa।
Raamalakhan Siitaa mana basiyaa॥

Sookshma roopa dhari Siyahin dikhaavaa।
Vikat roopa dhari Lanka jalaavaa॥

Bhiima roopa dhari asura samhaare।
Raamachandra ke kaaja sanvaare॥

Laay Sanjiivan Lakhan jiyaaye।
Shri Raghubiir harashi ur laaye॥

Raghupati kiinhi bahut badaaee।
Tum mama priya Bharatahi sama bhaaee॥

Sahas badan tumharo yash gaave।
Asa kahi Shreepati kantha lagaave॥

Sankadik Brahmaadi Muniisaa।
Narad Saarad sahit Ahisaa॥

Yam Kubera Digpaal jahaan te।
Kabi Kobid kahi sake kahaan te॥

Tum upakaara Sugreevahin keenha।
Raam milaaya raajapada deenha॥

Tumharo mantra Vibheeshan maanaa।
Lankeshwar bhaye sab jag jaanaa॥

Yug sahasra yojan par bhaanu।
Liilyo taahi madhur phal jaanu॥

Prabhu mudrikaa meli mukha maahi।
Jaladhi langhi gaye achraj naahi॥

Durgam kaaja jagat ke jete।
Sugam anugraha tumhare tete॥

Raam duaare tum rakhawaare।
Hot na aagyaa binu paisaare॥

Sab sukh lahai tumhaari saranaa।
Tum rakshak kaahu ko daranaa॥

Aapan teja samharo aapai।
Teeno loka haank te kaanpai॥

Bhoot pisaach nikat nahin aavai।
Mahaviir jab naam sunavai॥

Naase rog harai sab piiraa।
Japata nirantar Hanumata biiraa॥

Sankat se Hanumaan chhudaavai।
Mana krama vachana dhyaana jo laavai॥

Sab par Raam tapasvii raajaa।
Tin ke kaaja sakal tum saajaa॥

Aur manorath jo koi laavai।
Soi amit jiivan phal paavai॥

Chaaro yug parataap tumhaaraa।
Hai parasiddha jagat ujiyaaraa॥

Saadhu sant ke tum rakhawaare।
Asur nikandan Raam dulaare॥

Ashta siddhi nav nidhi ke daataa।
Asa bara diin jaanki maataa॥

Raam rasaayan tumhare paasaa।
Sadaa raho Raghupati ke daasaa॥

Tumhare bhajan Raam ko paavai।
Janam janam ke dukh bisaraavai॥

Antakaal Raghupati pura jaayi।
Jahaan janma Hari bhakta kahaaee॥

Aur devataa chitta na dharai।
Hanumata seyi sarva sukh karai॥

Sankat katai mitai sab piiraa।
Jo sumirai Hanumata bala biiraa॥

Jai jai jai Hanumaan gosaain।
Kripaa karahu Gurudeva ki naai॥

Jo shat baar paath kar koyi।
Chhoota hi bandi mahaasukha hoyi॥

Jo yaha parhai Hanumaan Chaaliisaa।
Hoya siddhi saakhi Gaurisaa॥

Tulsiidaas sadaa hari cheraa।
Keejai naath hridaya maha deraa॥

॥ Dohaa ॥

Pavanatanaya sankat harana mangal moorati roop।
Raam Lakhan Siitaa sahit hridaya basahu sur bhoop॥

Hanuman chalisa in kannada pdf

Click to Download Hanuman chalisa in kannada

Hanuman chalisa meaning in kannada

ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ
ನಿಜ ಮನು ಮುಕುರು ಸುಧಾರಿ
ಬರನೌ ರಘುವರ ವಿಭು ಜಸ
ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲ ಚಾರಿ  

ಅರ್ಥ: ಗುರುಗಳ ಪಾದರಾಜವನ್ನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ರಾಮನ (ರಘುವಂಶದ ನಾಯಕ) ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಫಲಗಳನ್ನು (ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ) ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನೂ ಜಾನಿಕೆ
ಸುಮಿರೌ ಪವನಕುಮಾರ
ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ
ಹರಹು ಕಲೆಶ ವಿಕಾರ  

ಅರ್ಥ: ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದ ನಾನು, ಪವನಕುಮಾರ ಹನುಮಂತನನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಬಲ, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಪತ್ತನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ.

ಜಯ ಹನುಮಾನ್ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ
ಜಯ ಕಪಿ ಶ್ರುತಿ ಲೋಕ ಉಜಾಗರ  

ಅರ್ಥ: ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳ ಸಾಗರ ಹನುಮಂತ, ನಿಮಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ನೀವು ಕಪಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ನೀವು ವೇದ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ.

ರಾಮದೂತ ಆತುಲಿತ ಬಲ ಧಾಮ
ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮ  

ಅರ್ಥ: ರಾಮನ ದೂತ, ಅಪಾರ ಬಲದ ಮೂಲಸ್ಥಾನ, ಅಂಜನಿಯ ಮಗ, ಪವನಕುಮಾರ, ನಿಮಗೆ ಜಯ.

ಮಹಾಬೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗಿ
ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೆ ಸಂಗೀ  

ಅರ್ಥ: ಮಹಾವೀರ, ಅಪಾರ ಶೌರ್ಯದ ಬಜರಂಗಿ, ಕಪಟವನ್ನು ದೂರಮಾಡುವ, ಸನ್ಮತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ.

ಕಂಚನ ವರ್ಣ ವಿರಾಜ ಸುಬೇಷಾ
ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶಾ  

ಅರ್ಥ: ಕಂಚನ (ಚಿನ್ನದ) ವರ್ಣದ, ಸುಂದರ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಡಲ, ಕುಂಚಿತ (ಕುಳಾಯಿತ) ತಲೆ ಕೂದಲಿರುವ.

ಹಾಥ ವಜ್ರ ಅರು ಧ್ವಜಾ ವಿರಾಜೇ
ಕಾಂಧೇ ಮೂಂಜ ಜನೇಉ ಸಾಜೇ  

ಅರ್ಥ: ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಧ್ವಜ, ಮೂಂಜದ ಪವಿತ್ರ ಸರ ಹೊಂದಿರುವ.

ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಶರಿ ನಂದನ
ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾ ಜಗ ವಂದನ  

ಅರ್ಥ: ಶಂಕರನ ಪುತ್ರ, ಕೇಶರಿಯ ಪುತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ತೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಾಪದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಂದನೀಯ.

ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಗುಣಿಯತಿಚಾತುರ
ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿಬೇ ಕೋ ಆತುರ  

ಅರ್ಥ: ವಿದ್ಯಾವಂತ, ಗುಣಮಂತರ, ಅತ್ಯಂತ ಚಾತುರ್ಯವಂತ, ರಾಮನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಂತ.

ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿಬೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ
ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ  

ಅರ್ಥ: ಪ್ರಭುವಿನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಆಲಿಸುವ ರಸಿಕ, ರಾಮ, ಲಕ್ಮಣ, ಸೀತೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ಧರಿಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ
ವಿಕಟ ರೂಪ ಧರಿಲಂಕ ಜಲಾವಾ  

ಅರ್ಥ: ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೀತೆಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ, ವಿಕಟ ರೂಪದಿಂದ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಕಿಹಾಕಿದ.

ಭೀಮ ರೂಪ ಧರಿಯಸುರ ಸಂಹಾರೇ
ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ  

ಅರ್ಥ: ಭೀಮ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಸುರರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ, ರಾಮಚಂದ್ರರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ.

ಲಾಯ ಸಂಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ
ಶ್ರೀ ರಘುಬೀರ ಹರಿಷಿ ಉರ ಲಾಯೇ  

ಅರ್ಥ: ಸಂಜೀವನಿ ತಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಜೀವಂತನನ್ನಾಗಿಸಿದ, ಶ್ರೀ ರಘುವೀರರು ಹರ್ಷದಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡರು.

ರಘುಪತಿಕೀನೀ ಬಹುತ್ ಬಡಾಯಿ
ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತಹಿ ಸಮ ಭಾಯಿ  

ಅರ್ಥ: ರಾಮನು ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದನು, "ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಭರತನಂತೆ"

ಸಹಸ ಬದನ ತುಮರೋ ಯಶ ಗಾವೇ
ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೇ  
ಅರ್ಥ: ಸಾವಿರಾರು ಮುಖಗಳು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹಾಡುತ್ತವೆ, ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಪತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಸಾ
ನಾರದ ಶಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಸಾ  

ಅರ್ಥ: ಸನಕಾದಿಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಮುನಿಗಳು, ನಾರದರು, ಶಾರದರು ಸಹಿತ, ಮತ್ತು ಶೇಷನಾಗ.

ಯಮ ಕುಬೇರ್ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾಂತೇ
ಕವಿ ಕೋಬಿದ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾಂತೇ  

ಅರ್ಥ: ಯಮ, ಕುಬೇರ್, ದಿಗ್ಪಾಲರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಡಿತರು ನಿಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಮರ್ಥ.

ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀನಹಾ
ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜಪದ ದಿನಹಾ  

ಅರ್ಥ: ನೀವು ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದಿರಿ, ರಾಮನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಅವನಿಗೆ ರಾಜಪದವನ್ನು ನೀಡಿಸಿದಿರಿ.

ತುಮರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ
ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ  

ಅರ್ಥ: ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ವಿಭೀಷಣನು ಮನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು, ಲಂಕೆಯ ರಾಜನಾದನು, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ.

ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಜೊಜನ ಪರ ಭಾನೂ
ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನೂ  

ಅರ್ಥ: ಯುಗಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ದೂರದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತೆ ತಿಂದನು.

ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಳಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ
ಜಲಧಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚ್ರಜ ನಾಹೀ  

ಅರ್ಥ: ಪ್ರಭುವಿನ मुद್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು, ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿದನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ.

ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೆತೇ
ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮರೇ ತೇತೇ 
 
ಅರ್ಥ: ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಕರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ.

ರಾಮ ದುಆರೆ ತುಮ ರಖವಾರೇ
ಹೊತ ನ ಆಜ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ  

ಅರ್ಥ: ರಾಮನ ದ್ವಾರವನ್ನು ನೀವು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸಬ್ ಸುಖ ಲಹೇ ತುಮಾರೀ ಶರಣಾ
ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹುಕೋ ಡರನಾ  

ಅರ್ಥ: ನಿಮ್ಮ ಶರಣಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುಖಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ರಕ್ಷಕ, ಯಾರಿಗೂ ಭಯವಿಲ್ಲ.

ಆಪನ ತೇಜ ಸಮ್ಹಾರೋ ಆಪೇ
ತೀನೋ ಲೋಕ ಹಾಂಕ್ ತೇ ಕಾಂಪೇ 
 
ಅರ್ಥ: ನಿಮ್ಮ ತೇಜಸ್ಸು ನಿಮಗೆಲೇ ತಡೆಯಬಹುದು, ತ್ರಿಲೋಕವನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ (ಹನುಮಂತ) ಕಂಪಿಸುತ್ತವೆ.

ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೇ
ಮಹಾವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೇ  

ಅರ್ಥ: ಭೂತ, ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಹತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಹಾವೀರನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ.

ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರ
ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ವೀರ  

ಅರ್ಥ: ರೋಗಗಳು ಹೋದವು, ಎಲ್ಲಾ ನೋವುಗಳು ಹೋಗುತ್ತವೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹನುಮಂತನ (ವೀರ)ನ್ನು ಜಪಿಸಿದರೆ.

ಸಂಕಟ ತೇ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೇ
ಮನ ಕ್ರಮ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೊ ಲಾವೇ  

ಅರ್ಥ: ಸಂಕಟದಿಂದ ಹನುಮಂತನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮನ, ಕರ್ಮ, ವಚನ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ, ಹನುಮಂತನನ್ನು ನೆನೆಸಿದರೆ.

ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ
ತಿನಕ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ  

ಅರ್ಥ: ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿರುವ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜ ರಾಮನು, ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.

ಔರ ಮನೋರಥ ಜೋ ಕಯಿ ಲಾವೇ
ಸೋಯ್ ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೇ  

ಅರ್ಥ: ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಮನೋರಥವನ್ನು ಯಾರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತರುವರೆಂದು, ಅವರು ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಚಾರೋ ಯುಗ ಪರತಾಪ ತುಮಾರಾ
ಹೈ ಪರಸಿದ್ಧ ಜಗತ್ ಉಜಿಯಾರಾ  

ಅರ್ಥ: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಾಪವು ಚಾರ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಉಜ್ಜ್ವಲವಾಗಿದೆ.

ಸಾದು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ
ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ 
 
ಅರ್ಥ: ಸಾದು, ಸಂತರನ್ನು ನೀವು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ, ಅಸುರರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತೀರಿ, ರಾಮನ ಪ್ರಿಯ.

ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ
ಅಸ ಬರ ದೀನ ಜಾನಕಿ ಮಾತಾ
  
ಅರ್ಥ: ಆštu ಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನವ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವವರು, ಜಾನಕಿ ಮಾತೆಯು ಈ ವರವನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮರೇ ಪಾಸಾ
ಸದಾ ರಹೋ ರಘುಪತಿಕೇ ದಾಸಾ  

ಅರ್ಥ: ರಾಮನ ರಸಾಯನವನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸದಾ ರಘುಪತಿಯ ದಾಸರಾಗಿ ಇರುತ್ತೀರಿ.

ತುಮರೇ ಭಜನ್ ರಾಮಕೋ ಪಾವೇ
ಜನಮ ಜನಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೇ  

ಅರ್ಥ: ನಿಮ್ಮ ಭಜನದಿಂದ ರಾಮನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದ ದುಃಖವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.

ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುಪತಿಪುರ ಜಾಯೀ
ಜಹಾಂ ಜನ್ಮ ಹರಿಭಕ್ತ ಕಹಾಯೀ  

ಅರ್ಥ: ಅಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಘುಪತಿಯ ಪುರಿಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಹರೆಭಕ್ತನಾಗಿಯೇ ಜನ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಯೈ
ಹನುಮತ ಸೇಯಿ ಸರ್ವ ಸುಖ ಕರಯೈ
  
ಅರ್ಥ: ಬೇರೆ ದೇವತೆಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹನುಮಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಸುಖಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ್ ಪೀರಾ
ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲಬೀರಾ  

ಅರ್ಥ: ಸಂಕಟಗಳು ಕಡಿದು ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಎಲ್ಲಾ ನೋವುಗಳು ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಹನುಮಂತನ ಬಲವೀರನನ್ನು ನೆನೆಸಿದರೆ.

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯೀ
ಕೃಪಾ ಕರೋ ಗುರುದೇವ ಕೀ ನಾಯೀ  

ಅರ್ಥ: ಜಯ, ಜಯ, ಜಯ ಹನುಮಾನನ ಗೋಸಾಯೀ, ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ, ಗುರುದೇವನಂತೆ.

ಜೋ ಶತವಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೊಯೀ
ಛುಟಹಿ ಬಂಧಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೊಯೀ  

ಅರ್ಥ: ಯಾರು ಶತವಾರ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೋ, ಅವರು ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ, ಮಹಾಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಜೋ ಯಹ ಪಠೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ
ಹೊಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಖೀ ಗೌರೀಸಾ  

ಅರ್ಥ: ಯಾರು ಈ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ, ಅವರು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಗೌರೀಶಂಕರ ಸ್ವತಃ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ತುಲಸಿದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ
ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಂಹ ಡೇರಾ  

ಅರ್ಥ: ತುಲಸಿದಾಸನು ಸದಾ ಹರಿಯ ಚೇರನು, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಥ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿ.

॥ದೋಹಾ॥

ಪವನತನೇ ಸಂಕಟ ಹರನ ಮಂಗಳ ಮೂರತಿ ರೂಪ
ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರ ಭೂಪ  
ಅರ್ಥ: ಪವನಪುತ್ರ, ಸಂಕಟವನ್ನು ಹರಿಸುವ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ, ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸೀತೆಯ ಜೊತೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡು, ದೇವಾಧಿದೇವ.

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.