Hanuman chalisa meaning in kannada

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ ನಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥ ನೋಡಬಹುದು

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ (hanuman chalisa)ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾದ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ, ತುಳಸಿದಾಸರು ಅವಧಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹನುಮಂತನ ಶಕ್ತಿ, ಭಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ 40 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Hanuman chalisa meaning in kannada

ಶ್ರೀಗುರುಚರಣ ಸರೋಜರಜ, ನಿಜಮನಮುಕರಸುಧಾರ।ವರಣೌ ರಘುವರವಿಮಲಯಶ, ಜೋಧಾಯಕ ಫಲಚಾರ॥

ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನು ಜಾನಿಕೈ, ಸುಮಿರೌ ಪವನಕುಮಾರ।ಬಲ ಬುದ್ಧಿವಿದ್ಯಾ ದೇಹುಮೋಹಿ, ಹರೌ ಕಲೆಶ ವಿಕಾರ॥

ಚೌಪಾಯಿ:

1. ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ। ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕು ಉಜಾಗರ॥

ಅರ್ಥ: ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳ ಸಾಗರವಾದ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಜಯ. ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವರಾದ ಕಪಿರಾಜನಿಗೆ ಜಯ.

2. ರಾಮ ದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮ।  ಅಂಜನಿಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮ॥

ಅರ್ಥ: ರಾಮನ ದೂತ, ಅನನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನ, ಅಂಜನಿಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಪವನ್‌ಪುತ್ರ.

3. ಮಹಾಬೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗಿ।  ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ॥

ಅರ್ಥ: ಮಹಾ ಶೂರ, ಬಲಶಾಲಿ, ದುಶ್ಶೀಲತೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಸುಶೀಲತೆಯ ಸಂಗಾತಿ.

4. ಕನ್ಚನ ವರ್ಣ ವಿರಾಜ ಸುಬೆಸಾ।  ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೆಸಾ॥

ಅರ್ಥ: ಹನುಮಂತನ ಬಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಹಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೇಷದಲ್ಲಿ, ಕಾನನ ಕುಂಡಲ, ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿದ ಕೂದಲು.

5. ಹಾತ ವಜ್ರ ಅಉ ಧ್ವಜಾ ವಿರಾಜੈ।  ಕಾಂಧೇ ಮೂಂಜ ಜನೇಉ ಸಾಜೈ॥

ಅರ್ಥ: ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಧ್ವಜವು ಇರುತ್ತದೆ. ಅವನ ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವಿದೆ.

6. ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಶರೀ ನಂದನ।  ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾ ಜಗ ಬಂಧನ॥

ಅರ್ಥ: ಶಿವನ ಪುತ್ರ, ಕೇಶರೀಕುಮಾರ, ಅವನ ತೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರತಾಪ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಿತ.

7. ವಿಧ್ಯಾವಾನ್ ಗುಣೀ ಅತಿ ಚಾತುರ।  ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿಬೇಕೋ ಆತುರ॥

ಅರ್ಥ: ಜ್ಞಾನಿ, ಗುಣಮಂತ, ಅತ್ಯಂತ ಚತುರ, ರಾಮನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೊಂದಿದ.

8. ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿಬೇಕೋ ರಸಿಯಾ।  ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ॥

ಅರ್ಥ: ಹನುಮಂತನು ರಾಮನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಆಸಕ್ತನು. ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸೀತೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವನು.

9. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ।  ವಿಕಟ ರೂಪ ಧರಿ ಲಂಕ ಜಲಾವಾ॥

ಅರ್ಥ: ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸೀತೆಗೆ ತೋರಿದ. ವಿಕಟ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟ.

10. ಭೀಮ ರೂಪ ಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೆ।  ರಾಮಚಂದ್ರಕೆ ಕಾಜ ಸಂವಾರೆ॥

ಅರ್ಥ: ಭೀಕರ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅಸುರರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ. ರಾಮಚಂದ್ರನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ.

11. ಲಾಯ ಸಂಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ।  ಶ್ರೀರಘುಬೀರ ಹರಷಿ ಉರ ಲಾಯೇ॥

ಅರ್ಥ: ಲಕ್ನನನಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯನ್ನು ತಂದು ಜೀವಿತನಾಗಿಸಿದ. ಶ್ರೀರಘುಬೀರನು ಹರ್ಷದಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡನು.

12. ರಘುಪತಿಕೀನೀ ಬಹುತ ಬಡಾಯೀ।  ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತಹಿ ಸಮ ಭಾಯೀ॥

ಅರ್ಥ: ರಘುಪತಿ (ರಾಮ)ನು ಅವನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ. "ನೀನು ನನ್ನಿಗೆ ಭರತನ ಸಮಾನ," ಎಂದನು.

13. ಸಹಸ ಬದನ ತುಮರೋ ಯಶ ಗಾವೈ।  ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿಕಂಠ ಲಗಾವೈ॥

ಅರ್ಥ: ಸಹಸ್ರ ಮುಖಗಳು ನಿನ್ನ ಯಶವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆಂದು ಶ್ರೀಪತಿ ಅವನನ್ನು ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡನು.

14. ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಶಾ।  ನಾರದ ಶಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಶಾ॥

ಅರ್ಥ: ಸನಕಾದಿಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮ, ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಟರು, ನಾರದ, ಶಾರದಾ ಹಾಗೂ ಶೇಷರು.

15. ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾಂ ತೇ।  ಕವಿ ಕೋಬಿದ ಕಹಿ ಸಾಕೇ ಕಹಾಂ ತೇ॥

ಅರ್ಥ: ಯಮ, ಕುಬೇರ, ದಿಗಪಾಲರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕವಿಗಳು, ಪಂಡಿತರು, ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ.

16. ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀನ್ಹಾ।  ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜಪದ ದೀನ್ಹಾ॥

ಅರ್ಥ: ನೀನು ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವನನ್ನು ರಾಮನಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ರಾಜಪದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ.

17. ತುಮಹರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ।  ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೆ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ॥

ಅರ್ಥ: ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ವಿಭೀಷಣನು ಮಾನಿಸಿದ. ಅವನು ಲಂಕೇಶ್ವರನಾದನು, ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲದು.

18. ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಜೋಜನ ಪರ ಭಾನೂ।  ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನೂ॥

ಅರ್ಥ: ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯನನ್ನು, "ಅದು ಮಾದೂರ್ಯಫಲ," ಎಂದು ನೀನು ನುಂಗಿದೆ.

19. ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಳಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ।  ಜಲಧಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚ ರಜನೀ॥

ಅರ್ಥ: ಪ್ರಭುವಿನ ಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋದನು.

20. ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ।  ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮರೇ ತೇತೇ॥

ಅರ್ಥ: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ದುರ್ಲಭ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಹ, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತವೆ.

21. ರಾಮ ದುವಾರೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ।  ಹೋತ ನ ಆಜ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ॥

ಅರ್ಥ: ರಾಮನ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ.

22. ಸಬ ಸುಕ ಲಹೈ ತುಮಾರಿ ಶರಣಾ।  ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೋ ಡರನಾ॥

ಅರ್ಥ: ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಗಳು ನಿನ್ನ ಶರಣಾಗತರಿಗೆ ದೊರಕುತ್ತವೆ. ನೀನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಭಯವಿಲ್ಲ.

23. ಆಪನ ತೇಜ ಸಮ್ಹಾರೋ ಆಪೇ।  ತೀನೋ ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇ ಕಾಪೇ॥

ಅರ್ಥ: ನೀನು ನಿನ್ನ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸು. ಮೂವರು ಲೋಕಗಳ ಜನರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಚಿಲುಮೆಯಿಂದ ಕಂಪನ.

24. ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿಂ ಆವೇ।  ಮಹಾಬೀರ ಜಬ ನಾಮ ನಾವੈ॥

ಅರ್ಥ: ಭೂತ ಮತ್ತು ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಾಬೀರ ಹನುಮಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ.

25. ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ।  ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ್ ವೀರಾ॥

ಅರ್ಥ: ರೋಗಗಳು ಹೋಗುವವು, ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾದವು. ನಿರಂತರ ಹನುಮಂತನ ಜಪ ಮಾಡಿದರೆ.

26. ಸಂಕಟ ತೇ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ।  ಮನ ಕ್ರಮ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ॥

ಅರ್ಥ: ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಹನುಮಂತನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಕರ್ಮದಿಂದ, ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ.

27. ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ।  ತಿನಕೆ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ॥

ಅರ್ಥ: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಮನು ತಪಸ್ವೀ ರಾಜನಾದನು. ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಸಜ್ಜು ಮಾಡುತ್ತೀಯೆ.

28. ಔರ ಮನೋರಥ ಜೋ ಕೊಯಿ ಲಾವೈ।  ಸೋಯಿ ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ॥

ಅರ್ಥ: ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮನೋರಥವನ್ನೇನು ಇದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಅವನು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜೀವನ ಫಲವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

29. ಚಾರೋ ಯುಗ ಪ್ರತಾಪ ತುಮಾರಾ।  ಹೈ ಪರಸಿದ್ಧ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ॥

ಅರ್ಥ: ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಾಪವು. ಜಗತ್ತಿನ ಉಜ್ವಲತೆಗಾಗಿ.

30. ಸಾದು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರ।  ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರ॥

ಅರ್ಥ: ನೀನು ಸಂತರ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನರ ರಕ್ಷಕ. ಅಸುರರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ರಾಮನ ಪ್ರಿಯ.


31. ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿ ಕೆ ದಾತಾ।  ಅಸ ಬರ ದೀನ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ॥

ಅರ್ಥ: ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನವ ನಿದಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ವರವನ್ನು ಜಾನಕೀ ಮಾತೆಯು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಳು.


32. ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮರೆ ಪಾಸಾ।  ಸದಾ ರಹೋ ರಘುಪತಿಕೆ ದಾಸಾ॥

ಅರ್ಥ: ರಾಮನ ಅಮೃತವು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ಸದಾ ರಘುಪತಿಯ ದಾಸನಾಗಿರುತ್ತೀಯ.

33. ತುಮರೆ ಭಜನ ರಾಮಕೋ ಪಾವೈ।  ಜನಮ ಜನಮ ಕೇ ದುಃಖ ಬಿಸರಾವೈ॥

ಅರ್ಥ: ನಿನ್ನ ಭಜನೆ ಮಾಡುವವರು ರಾಮನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಜನ್ಮಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಮರೆತುಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

34. ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುಪತಿಪುರ ಜಾಯೀ।  ಜಹಾಂ ಜನ್ಮ ಹರಿಭಕ್ತ ಕಹಾಯೀ॥

ಅರ್ಥ: ಅಂತರಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಪುರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಹರಿಭಕ್ತರೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

35. ಅಊರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಯೀ।  ಹನುಮತ ಸೇಇ ಸರ್ವ ಸುಖ ಕರಯೀ॥

ಅರ್ಥ: ಇತರ ದೇವತೆಗಳು ಗಮನ ಕೊಡಲಾರರು. ಹನುಮಂತನ ಸೇವೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸುಖ ದೊರಕುತ್ತದೆ.

36. ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ।  ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ್ ಬಲಬೀರಾ॥

ಅರ್ಥ: ಸಂಕಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪೀಡೆಗಳು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹನುಮಂತನ ಬಲಶಾಲಿಯ ನೆನಸಿದರೆ.

37. ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯೀ।  ಕೃಪಾ ಕರಹು ಗುರು ದೇವ ಕೀನಾಯೀ॥

ಅರ್ಥ: ಜಯ, ಜಯ, ಜಯ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯೀ. ದಯಾಮಾಡು ಗುರುದೇವ, ನಾನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ.

38. ಜೋ ಶತ ಬಾರ ಪಾಥ ಕರ್ ಕೊಯೀ।  ಛೂಟಹಿ ಬಂಧಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಯೀ॥

ಅರ್ಥ: ಯಾರು ಶತ ಬಾರ ಪಠಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿದು, ಮಹಾಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.

39. ಜೋ ಯಹ ಪಡೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲಿಸಾ।  ಹೋಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಖೀ ಗೌರೀಶಾ॥

ಅರ್ಥ: ಯಾರು ಈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲಿಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಸಾಕ್ಷಿ ಗೌರೀಶ್ವರ.

40. ತುಲಸೀದಾಸ ಸਦਾ ಹರಿಚೇರಾ।  ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಂ ದೇರಾ॥

ಅರ್ಥ: ತುಳಸಿದಾಸನು ಸದಾ ಹರಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ. ನಾಥ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಂದಿರವನ್ನಾಗಿಸು.


ದೋಹಾ:

ಪವನ ತನೇ ಸಂಕಟ ಹರಣ, ಮಂಗಲ ಮೂರತಿ ರೂಪ।  ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ, ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರ ಭೂಪ॥

ಅರ್ಥ: ಪವನಕುಮಾರ, ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡುವ, ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ರೂಪವಾದ. ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸೀತೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವರು.

Hanuman chalisa in kannada full meaning

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾಯಿಯ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ:

ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ಚರಣಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯು ನಿಜವಾದ ಮನದ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ. ರಘುವಂಶದ ಮಹಾನುಭವನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕೀರ್ತಿಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಫಲ. 

ಜ್ಞಾನಹೀನತೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಅರಿತು, ಪವನ ಪುತ್ರನಾದ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಲ, ಬುದ್ಧಿ, ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಮಾಯೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. 

ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳ ಸಾಗರನಾದ ಹನುಮಾನನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ! ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಕಪಿಯಾದ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ!

ರಾಮನ ದೂತನಾದ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿಯ ಧಾಮನು. ಅಂಜನೇಯ ಪುತ್ರನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ಮಹಾವೀರ, ಪರಾಕ್ರಮಿ, ಬಜರಂಗಿ. ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ವೀರನಿಗೆ ಜಯ.

ಕಂಚನ ವರ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸುಂದರವಾದ ವೇಷಧಾರಿ. ಕಾನನದ ಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದವನು.

ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಧ್ವಜವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಕಾಂಧೇ ಜನೇಊ ಹಾರಿಸಿದನು. 

ಅಂಜನೀ ಪುತ್ರನು ಶಂಕರನ ಸ್ವರೂಪ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಭುತ್ವವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾವಂತನೂ, ಗುಣವಂತನೂ, ಅತಿ ಚತುರನೂ ಆದ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ರಾಮನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಉತ್ಸುಕತೆ. 

ರಾಮಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದು ರಮಣೀಯ, ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸೀತಾದೇವಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲ

ಿ ಕೂಡಿದ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.

ರಾಮಭಕ್ತನಾದ ಹನುಮಾನ್ಚಾಲೀಸಾಯಿಯು ವಿಶ್ವದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.

ಹನುಮಾನ್ಚಾಲೀಸಾಯಿಯು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಆಧಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಹನುಮಾನ್ಚಾಲೀಸಾಯಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ.

ಹನುಮಾನ್ಚಾಲೀಸಾಯಿಯ ಜಪದಿಂದ ದುಃಖಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹನುಮಾನ್ಚಾಲೀಸಾಯಿಗೆ.

Hanuman chalisa meaning in kannada pdf

 ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾಯಿಯ ಕನ್ನಡ PDF ಅನ್ನು ಈಗ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ!

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.